پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

هیئت رئیسه

1- رئیس واحد:

آقاي دکتر علی روشنایی

2- معاون پژوهشی: 

آقای دکتر کاوه خبیری

3- معاون اداری و مالی

آقای دکتر امیر رحیمی

4- معاون آموزشی:

آقای دکتر شهرام شعاعی

5- معاون فرهنگی و دانشجویی :

آقای دکتر رضا باقی زاده  

6- مدیر کل عمرانی:

آقای دکتر سید شهاب اسلامی  

7- رییس اداره حراست: آقای عباس کربلائی علی گل

اخبار دانشگاه

آرشیو