پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

نتایج بیست ویکمین جشنواره هنر وادبیات-95


رديف نام اثر نام  نام خانوادگي استاد كارمند دانشجو بخش هنرديني امتیاز
1 عکس اشرف محبی   ì   ì 19
2 عکس الهه ودودی ì     ì 75
3 عکس امین قاسمی     ì ì 35
4 عکس مهدیه  سلیمانی     ì ì 33
5 عکس علیرضا  مه آبادی     ì ì 30
6 عکس سینا محمدزمانی     ì ì 51
7 عکس نرگس مقصودی     ì ì 30
8 عکس زهرا بعاجی کاظمی     ì ì 30
9 عکس مژگان  مختاری       ì 46
10 عکس سلیمان  دلیریان     ì ì 30
11 عکس محمد مختاری   ì   ì 43
12 عکس مریم  نوده     ì ì 30
13 عکس عباس غیاثی     ì ì 35
14 عکس طیبه جعفرآبادی   ì   ì 72
15 عکس علی عربی     ì ì 41
16 عکس زهرا عطایی     ì ì 33
17 عکس مهدیه  میرایی     ì ì 30
18 عکس حسن  مشایخی   ì   ì 25
19 عکس حسین جیریایی   ì   ì 20
20 عکس عطیه جعفری   ì   ì 40
21 عکس کبری پوررستمی   ì   ì 30
22 عکس عاطفه حرآبادی     ì ì 34
23 عکس مرتضی حرآبادی   ì   ì 25
24 نقاشی خط مژگان پارسا     ì ì 15
25 نقاشی خط مهدیه  میرایی     ì ì 56
26 نقاشی خط بهاره  واعظی   ì   ì 24
27 نقاشی خط طیبه جعفرآبادی   ì   ì 18
28 نقاشی خط سما محبی   ì   ì 49
29 شعر سمانه  اکبری     ì ì 45
30 شعر امین  قاسمی     ì ì 40
31 شعر سلیمان  دلیریان     ì ì 40
32 شعر سحر حقانی     ì ì 45
33 شعر طیبه جعفرآبادی   ì   ì 30
34 تحقیقات یاسر  قهرمانی     ì ì 26
35 تحقیقات مهدیه  سلیمانی      ì ì 34
36 تحقیقات محمد مختاری   ì   ì 30
37 تحقیقات آزاده  کمالی مهر   ì   ì 78
38 تحقیقات رضا  باقی زاده ì     ì 55
39 وبلاگنویسی امین  قاسمی     ì ì برتر
40 وبلاگنویسی مرضیه  جلالی نژاد     ì ì 65
41 وبلاگنویسی محبوبه صل علایی   ì   ì 45
42 وبلاگنویسی سلیمان  دلیریان     ì ì 42
43 وبلاگنویسی متین  پیشداد     ì ì 32
44 وبلاگنویسی محمد مختاری   ì   ì 69
45 وبلاگنویسی مریم  نوده     ì ì 60
46 وبلاگنویسی عباس غیاثی     ì ì 60
47 وبلاگنویسی امیر احمدی     ì ì 60
48 وبلاگنویسی مهدیه جمالی     ì ì 70
49 وبلاگنویسی محمد جواد قائدرحمت     ì ì 32
50 وبلاگنویسی طیبه جعفرآبادی   ì   ì 68
51 وبلاگنویسی ابوالفضل عباسی     ì ì 41
52 وبلاگنویسی مجید جلوخانی     ì ì 38
53 وبلاگنویسی زهره چراغعلیگل   ì   ì 69
54 وبلاگنویسی اعظم چراغعلیگل     ì ì 40
55 وبلاگنویسی حسین مظلوم     ì ì 19
56 تذهیب مهدیه میرایی     ì ì اعلام نشده
57 تذهیب سما محبی     ì ì اعلام نشده
58 خط نسخ محبوبه  صل علایی    ì   ì 45
59 خط ثلث  سینا  محمدزمانی     ì ì 15
60 نستعلیق سینا  محمدزمانی     ì ì 35
61 خط نسخ سلیمان  دلیریان     ì ì 15
62 خط ثلث  سلیمان  دلیریان     ì ì 15
63 نستعلیق سلیمان  دلیریان     ì ì 17
64 نرم افزار امین  قاسمی     ì ì برتر
65 نرم افزار سلیمان  دلیریان     ì ì 83
66 نرم افزار سلیمان  دلیریان     ì ì 79
67 طراحی پوستر امین  قاسمی     ì ì 40
68 طراحی پوستر مریم  انتظاری ì     ì 40
69 معرق مهدی  آشتیانی   ì   ì 40
70 منبت مهدیه جمالی     ì ì 70
71 نقاشی مهدیه میرایی     ì ì 50
72 نقاشی زهرا محمدی     ì ì 40
73 نقاشی طیبه  جعفرآبادی   ì   ì 69
74 سیاه قلم زهره چراغعلیگل   ì   ì اعلام نشده
75 سیاه قلم اعظم چراغعلیگل     ì ì 65
76 سیاه قلم حسین مظلوم     ì ì 65
77 سیاه قلم مهسا محبی     ì ì 62
78 سیاه قلم سعید مهدوی نیا   ì   ì 65/5
79 پایان نامه صدیقه چنگی     ì ì 65
80 فیلنامه نویسی سعید میرشفیعی     ì ì اعلام نشده

اخبار دانشگاه

آرشیو