پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

خدمات دانشجویی

رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

 

ردیف

 

کاردانی ناپیوسته

کاردانی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ارشد

 

 

 

 

*

زمین شناسی چینه و فسیل

1

 

 

 

 

*

پژوهش علوم اجتماعی

2

 

 

 

 

*

علوم سیاسی

3

 

 

 

*

 

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

4

 

 

*

 

 

علمی کاربردی ساختمان

5

 

 

*

 

 

علمی کاربردی کنترل ابزار دقیق

6

 

 

 

*

 

زیست شناسی عمومی

7

 

 

 

*

 

زمین شناسی

8

 

 

 

*

 

زیست شناسی ، سلولی و مولکولی

9

 

 

 

*

 

ارتباطات علوم اجتماعی

10

 

 

 

*

 

برنامه ریزی اجتماعی

11

 

 

 

*

 

پژوهشگری اجتماعی

12

 

 

 

*

 

علوم اجتماعی - مردم شناسی

13

 

 

 

*

 

تعاون و رفاه اجتماعی

14

 

 

 

*

 

علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی)

15

 

 

 

*

 

روانشناسی عمومی

16

 

 

 

*

 

علوم سیاسی

17

 

 

 

*

 

جغرافیای انسانی- گرایش شهری

18

 

 

 

*

 

حسابداری

19

*

 

 

 

 

برق - قدرت

20

*

 

 

 

 

ریاضی

21

*

 

 

 

 

آموزش زبان انگلیسی

22

*

 

 

 

 

برق - الکترونیک

23

*

 

 

 

 

عمران - کارهای عمومی ساختمانی

24

 

*

 

 

 

کامپیوتر

25

 

*

 

 

 

الکتروتکنیک

26

*

 

 

 

 

برق - قدرت

27

 

*

 

 

 

امور زراعی و باغی

28

*

 

 

 

 

حسابداری

29

*

 

 

 

 

تکنولوژی - تولیدات گیاهی

30

 

 

 

*

 

تربیت بدنی - مربیگری

31

 

*

 

 

 

تربیت بدنی

32

 

*

 

 

 

حسابداری

33

 

اخبار دانشگاه

آرشیو