پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

معاونت دانشجویی

 

 

نام و نام خانوادگی:حسین جمالی آشتیانی

تلفن:  08637224372

ایمیل:   hosein.jamali@aiau.ac.ir

مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی

 

برخی سوابق علمی پژوهشی:

  • دو مقاله با عناوین بررسی مفهوم از خود بیگانگی از دیدگاه مارکس و شهرنشینی و ارتباط آن با توسعه بیگانگی در فصلنامه علمی پژوهشی واحد آشتیان

اخبار دانشگاه

آرشیو