پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

دفتر طرح و برنامه ریزی و بودجه

 

هدف:نهادینه سازی فرهنگ برنامه ریزی و عملیاتی کردن بودجه بندی علمی در واحد دانشگاه آزاد آشتیان

 

شرح وظایف :

1- نظارت دقیق بر تهیه و تدوین برنامه های توسعه

2-نظارت دقیق بر تهیه و تدوین پیش بینی بودجه های سالیانه واحد منطبق با اهداف برنامه های توسعه واحد

3-تهیه و گزارش های دوره ای در خصوص تحلیل عملکرد بخشهای مختلف واحد در زمینه برنامه های توسعه و بودجه بندی سالیانه

4-نظارت بر تهیه تنظیم گزارش عملکرد هزینه های پژوهشی واحد براساس دستور العمل ها و بخشنامه های مربوطه

5-تهیه تنظیم تقویم برگزاری جلسات ماهیانه کمیته و اعلام آن به شورای طرح برنامه و بودجه منطقه

6-دریافت و پیگیری مصوبات شورای طرح و برنامه و بودجه منطقه و سایر امور محوله از طرح دفتر طرح برنامه و بودجه سازمان مرکزی

 


 

اخبار دانشگاه

آرشیو