پيوندهاي مفيد


  

 

حوزه فرهنگي

سايت هاي مرتبط

دفتر ارتباط با صنعت

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتیان در سال 1380 زير نظر معاونت پژوهشي جهت نيل به همكاري تنگاتنگ ميان دانشگاه و بخشهاي صنعت و جامعه شکل گرفته است.
مهمترین وظایف این دفتر به شرح زير مي باشد :
1- دراختيار قراردادن دانش و فن آوري روز،براي رفع نياز بخشهاي مختلف صنعت و جامعه.
2- مشاوره، همكاري و مشاركت نزديك در پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي با در اختيار داشتن گروههاي علمي متناسب و امكانات نرم افزاري و سخت افزاري مورد نياز.
3- ارائه طرحهاي پژوهشي مناسب و كاربردي به منظور بهبود كمي و كيفي سازمانها ، ارگانها و... از طريق اساتيد و هيات علمي مجرب دانشگاهي.
4- در اختيار قراردادن بانكهاي اطلاعاتي فني و تخصصي داخلي و خارجي در مورد تحقيقات و پژوهش در زمينه هاي مهندسي ، علوم پايه ، پزشكي ، كشاورزي ، تغذيه و . . . .
5- برگزاري و تشكيل سمينارها و جلسات مختلف با سازمانها و صنايع جهت ايجاد ارتباطي مناسب براي بهبود و رفع نيازهاي موجود.
6- برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي كوتاه مدت براي آشنايي اساتید و دانشجویان با دانش و فن آوري روز.
7- اعزام دانشجويان كارشناسي به مراكز مختلف صنعتي در سطح كشور جهت انجام درس كارآموزي و نظارت بر حسن اجراء آن .
8- هماهنگي هاي لازم با سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران جهت تخصيص سهميه لازم از مراكز مختلف صنعتي كشور .
9- ارتباط مستقيم با مراكز صنعتي معتبر كه تمايل به پذيرش دانشجوي كارآموزي دارند.
10- مشاركت موثر در برگزاري كنگره ها ، همایشها و نمایشگاههای علمی و صنعتی.
11- بستر سازی و کاریابی برای دانشجویان و برنامه ریزی و همامنگی با واحدها و مراکز صنعتی جهت تامین نیروی انسانی متخصص.
12- انجام برنامه ریزی لازم جهت اخذ بورسیه و فرصتهای مطالعاتی از واحدهای صنعتی و تولیدی جهت اعضای هیات علمی و کارشناسان دانشگاه.
13- ارایه خدمات آزمایشگاهی به سایر ارگانها و سازمانها .
14- برگزاری بازدیدهای علمی جهت اساتید کارشناسان و دانشجویان از مراکز تحقیقاتی، صنعتی و فنی کشور .
15- عقد قرارداد و جذب پروزه های صنعتی، تحقیقاتی و خدماتی برون دانشگاهی .

مراحل اجرایی طرحهای برون دانشگاهی

1- برقراری ارتباطات لازم جهت دريافت اولويتهاي پژوهشي برون دانشگاهي (حضوري، غيرحضوري) .
2- دريافت اولويتهاي پژوهشي برون دانشگاهي از مراكز مختلف .
تفكيك اولويتهاي پژوهش برحسب گروههاي علمي و اعضا هيئت علمي دانشگاه .
3- ارسال طرحها به گروهها ودانشكده ها در اسرع وقت .
مذاكره با گروههاي علمي و اعضاء هيئت علمي جهت اخذ طرحهاي پژوهشي دريافتي .
4- اعلام آمادگي گروهها و اعضاء هيئت علمي جهت اخذ اولويتها و دريافت فرمهاي مربوطه از دفترارتباط باصنعت .
5- معرفي اعضاء هيئت علمي به سازمانها و مراكز ارسال كننده طرح پژوهشي .
6- پيگيري در بررسي طرحهاي ارسالي از طريق كميته تحقيقات دستگاه ارائه دهنده طرح وبرگزاري جلسه براي توضيحات مجري طرح .
7-تكميل وارسال نظرات دستگاه ارائه دهنده از طريق مجري و ارسال و پيگيري نهايي براي حصول به عقد قرارداد .
8- عقد نهايي قرارداد توسط مجري با هماهنگي و همكاري دفتر در طول انجام طرح و اقدامات لازم جهت انجام مناسب و بهينه طرح

مسئول دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه
آقای محمد ملکا

اخبار دانشگاه

آرشیو